Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Naše údaje

Kto sme

Osobné údaje spracúva:

Obchodné meno: ParCool s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 42779/B
Sídlo: Osuského 1624/7
IČO: 36 687 863
Zast.: Milan Horváth, konateľ
e-mail: parcool@parcool.sk
tel.č.: +421 911 711 201

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Kategórie osobných údajov, účel, právny základ a obdobie

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov a ich kontaktných osôb, príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, názov firmy v prípade právnickej osoby, číslo bankového účtu, tel. č., email, podpis, príp. iné údaje potrebné na plnenie zákonných povinností na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Poskytovanie parkovacích služieb

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov firmy v prípade právnickej osoby, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, typ vozidla, EČV, email, tel. číslo, podpis, obrazový záznam zachytený kamerovým systémom a iné údaje potrebné na plnenie zmluvy na účely poskytovania parkovacích služieb dlhodobého a krátkodobého parkovania a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Osobné údaje na vymedzený účel uchovávame po dobu 10 rokov.

Zmluvná agenda

Osobné údaje zmluvných partnerov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa na fakturačné účely, podpis, email, tel. číslo na účely uzatvárania zmlúv a predzmluvných vzťahov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvných. Osobné údaje na vymedzený účel uchovávame počas obdobia trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení ešte 5 rokov pre prípad uplatnenia nárokov niektorej zo zmluvných strán. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov sa uchovávame 6 mesiacov.

Kontaktný formulár

Osobné údaje záujemcov spracúvame prostredníctvom kontaktného formulára v rozsahu meno, priezvisko, email, predmet správy za účelom predzmluvnej komunikácie a vybavenia dopytu záujemcu. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy. Osobné údaje na vymedzený účel uchovávame po dobu 6 mesiacov.

Formulár na dlhodobé parkovanie

Osobné údaje záujemcov o dlhodobé parkovanie spracúvame prostredníctvom online formulára v rozsahu meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, názov firmy, ak je záujemcom právnická osoba, tel.č., email, typ vozidla, EČV za účelom prijatia a vybavenia vašej žiadosti ohľadom dlhodobého parkovania. Právnym základom na spracúvanie vymedzených osobných údajov je plnenie zmluvy. Osobné údaje spracúvané prostredníctvom elektronickej pošty uchovávame maximálne po dobu 6 mesiacov.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania. Právnym základom na spracúvanie cookies je oprávnený záujem. Cookies uchovávame po dobu 15 mesiacov.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Reklamácie

Osobné údaje osôb, ktoré reklamovali poskytnutú službu, príp. iných osôb, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s vybavením reklamácie v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, tel.č., email, údaje týkajúce sa reklamovanej služby a údaje týkajúce sa reklamácie za účelom prijatia a vybavenia reklamácie a evidencie reklamácií. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Osobné údaje na vymedzený účel uchovávame po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Kamerový systém

Osobné údaje zákazníkov a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch parkoviska spracúvame v rozsahu obrazového záznamu za účelom ochrany majetku zákazníkov, ochrany majetku prevádzkovateľa a poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvných povinnosti a náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana majetku a bezpečnosti. Kamerový záznam uchovávame po dobu 6 dní.

3. Osoby mladšie ako 16 rokov

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

4. Príjemcovia

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu,
 • špecializovanú spoločnosť na správu parkovacích plôch a ich monitorovanie prostredníctvom kamerových systémov.

5. Tretie krajiny

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny – USA výlučne v súvislosti so správou sociálnych sieti a spracúvaniu cookies. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

6. Sťažnosť

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email parcool@parcool.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

7. Spôsob spracúvania osobných údajov

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä SSL certifikát na web stránku, antivírusové programy, politiku silných hesiel, kamerové systémy a dôkladné zabezpečenie priestorov. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

8. Práva dotknutých osôb

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

 1. Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 2. Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.
 3. Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
  • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 4. Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:
  • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
  • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 5. Právo na prenosnosť údajov
  Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.
 6. Právo namietať
  V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.
  Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.